باران

Posted by آی دا (Yerevan, Armenia) on 10 September 2009 in Abstract & Conceptual.

فرقی نمی کند
باران ببارد یا نه
فرقی نمی کند چشمان تو چه رنگ باشد
به خانه می رسم یا نه
مهم نیست
من کلاهی ندارم که از سر بردارم
یا دندانی نمانده تا لبخندی بسازم


من و تو

خاطرات درختان یک کوچه ایم


...

ایران - تنگه ی ابوالحیات - نوروز 1388

 

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+